از
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تقویم ارزانترین پروازها
سه شنبه۳۰ مهر
چهارشنبه۰۱ آبان
پنج شنبه۰۲ آبان
جمعه۰۳ آبان
شنبه۰۴ آبان
یکشنبه۰۵ آبان
دوشنبه۰۶ آبان
به مشهد
۳۹۹تومان
۳۵۰تومان
۳۸۳تومان
۴۱۹تومان
۴۸۹تومان
۳۷۰تومان
۳۷۰تومان
به اهواز
۲۷۶تومان
۲۸۰تومان
۲۵۰تومان
۲۵۲تومان
۲۱۸تومان
۲۲۹تومان
۲۱۸تومان
به شیراز
۴۲۴تومان
۴۲۱تومان
۴۳۹تومان
۳۳۹تومان
۲۵۹تومان
۳۰۱تومان
۳۳۴تومان
به اصفهان
۳۳۹تومان
۳۷۹تومان
۳۶۰تومان
۲۳۰تومان
۲۲۱تومان
۳۵۰تومان
۲۸۹تومان
به تبریز
۵۳۰تومان
۲۷۰تومان
۲۸۵تومان
۱۹۹تومان
کلیک کنیدتومان
کلیک کنیدتومان
۳۸۳تومان
به کیش
۹۰۵تومان
۵۴۵تومان
۶۴۴تومان
۵۴۵تومان
۴۱۲تومان
۴۰۲تومان
۵۶۸تومان
به قشم
۵۰۲تومان
۸۰۳تومان
۷۰۷تومان
۵۵۱تومان
۸۰۱تومان
۷۰۸تومان
۴۳۴تومان
به رشت
۲۳۰تومان
۴۱۱تومان
۳۴۳تومان
کلیک کنیدتومان
کلیک کنیدتومان
کلیک کنیدتومان
کلیک کنیدتومان
به بندر چابهار
۷۳۰تومان
۹۰۰تومان
۷۳۰تومان
۵۶۵تومان
کلیک کنیدتومان
۶۳۲تومان
۵۰۰تومان
به گرگان
۳۶۸تومان
۴۱۶تومان
۳۲۰تومان
کلیک کنیدتومان
۲۷۱تومان
کلیک کنیدتومان
کلیک کنیدتومان
به یزد
۲۳۳تومان
۳۷۰تومان
۴۱۹تومان
۲۰۲تومان
۲۴۲تومان
۲۱۰تومان
کلیک کنیدتومان