از
۱۳۹۸/۰۲/۰۴
تقویم ارزانترین پروازها
چهارشنبه۰۴ اردیبهشت
پنج شنبه۰۵ اردیبهشت
جمعه۰۶ اردیبهشت
شنبه۰۷ اردیبهشت
یکشنبه۰۸ اردیبهشت
دوشنبه۰۹ اردیبهشت
سه شنبه۱۰ اردیبهشت
به مشهد
۷۶۹تومان
۳۸۱تومان
۲۸۶تومان
۲۲۷تومان
۲۱۳تومان
۲۰۹تومان
۲۶۵تومان
به اهواز
۲۷۶تومان
۲۰۷تومان
۱۹۳تومان
۱۸۹تومان
۱۹۹تومان
۱۸۳تومان
۱۹۷تومان
به شیراز
۵۰۶تومان
۳۷۹تومان
۲۷۳تومان
۲۳۱تومان
۲۷۳تومان
۲۸۱تومان
۳۴۵تومان
به اصفهان
۲۸۴تومان
۲۰۹تومان
۱۸۴تومان
۱۷۸تومان
۱۷۸تومان
۱۹۹تومان
۲۵۶تومان
به تبریز
۲۴۸تومان
۱۸۳تومان
۱۹۹تومان
۱۸۳تومان
۱۴۴تومان
۱۷۳تومان
۱۸۳تومان
به کیش
۵۵۱تومان
۲۷۴تومان
۲۰۲تومان
۱۸۴تومان
۱۹۲تومان
۱۷۸تومان
۲۹۸تومان
به قشم
۴۰۰تومان
۵۰۶تومان
۴۱۱تومان
کلیک کنیدتومان
۴۴۶تومان
۴۱۱تومان
۴۱۱تومان
به رشت
۲۸۴تومان
۳۴۳تومان
۲۵۲تومان
۲۴۱تومان
۲۰۹تومان
۱۷۸تومان
۱۷۸تومان
به بندر چابهار
۳۳۹تومان
۳۱۷تومان
۳۸۰تومان
۴۰۳تومان
۳۶۰تومان
۳۱۷تومان
۲۹۵تومان
به گرگان
کلیک کنیدتومان
۲۰۹تومان
۳۱۱تومان
۱۷۸تومان
۲۸۴تومان
۳۱۱تومان
۲۸۴تومان
به یزد
۳۲۳تومان
۱۹۷تومان
۲۰۹تومان
کلیک کنیدتومان
کلیک کنیدتومان
۲۹۴تومان
کلیک کنیدتومان