از
۱۳۹۷/۱۱/۰۴
تقویم ارزانترین پروازها
پنج شنبه۰۴ بهمن
جمعه۰۵ بهمن
شنبه۰۶ بهمن
یکشنبه۰۷ بهمن
دوشنبه۰۸ بهمن
سه شنبه۰۹ بهمن
چهارشنبه۱۰ بهمن
به مشهد
۲۶۱تومان
۱۸۵تومان
۱۹۰تومان
۱۶۴تومان
۱۷۴تومان
۲۰۳تومان
۲۲۲تومان
به اهواز
۲۸۹تومان
۲۳۳تومان
۱۷۳تومان
۱۹۴تومان
۱۹۰تومان
۱۹۰تومان
۱۸۵تومان
به شیراز
۲۶۹تومان
۱۸۰تومان
۱۸۰تومان
۱۸۰تومان
۱۸۳تومان
۲۰۳تومان
۲۰۰تومان
به اصفهان
۱۸۱تومان
۲۷۰تومان
۲۴۹تومان
۲۰۷تومان
۲۰۶تومان
۲۶۴تومان
۲۱۷تومان
به تبریز
۲۹۵تومان
۱۶۵تومان
۱۵۵تومان
۱۶۴تومان
۱۷۵تومان
۲۰۸تومان
۲۰۸تومان
به کیش
۱۶۳تومان
۲۲۷تومان
۲۰۷تومان
۲۲۷تومان
۲۸۰تومان
۳۰۶تومان
۳۴۶تومان
به قشم
۴۰۸تومان
۲۵۵تومان
۲۷۵تومان
۲۹۵تومان
۳۰۸تومان
۳۴۶تومان
۳۶۷تومان
به رشت
۱۴۴تومان
۱۷۵تومان
۱۸۵تومان
۱۷۵تومان
۱۷۵تومان
۱۷۵تومان
۲۷۹تومان
به بندر چابهار
۲۹۲تومان
۲۷۳تومان
۴۱۱تومان
۳۵۲تومان
۳۹۷تومان
۳۴۶تومان
۳۵۲تومان
به گرگان
۲۳۸تومان
۱۸۵تومان
۱۶۴تومان
۲۴۸تومان
۲۰۶تومان
۲۳۸تومان
۱۹۶تومان
به یزد
۲۶۷تومان
۲۰۶تومان
۲۲۷تومان
۱۹۸تومان
۲۲۷تومان
۲۸۷تومان
۳۰۸تومان