از
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تقویم ارزانترین پروازها
سه شنبه۳۰ بهمن
چهارشنبه۰۱ اسفند
پنج شنبه۰۲ اسفند
جمعه۰۳ اسفند
شنبه۰۴ اسفند
یکشنبه۰۵ اسفند
دوشنبه۰۶ اسفند
به مشهد
۳۹۷تومان
۲۵۶تومان
۲۰۱تومان
۱۸۶تومان
۱۸۹تومان
۱۹۳تومان
۲۲۹تومان
به اهواز
۵۵۸تومان
۳۶۱تومان
۳۱۴تومان
۲۹۲تومان
۲۶۱تومان
۲۹۲تومان
۲۵۰تومان
به شیراز
۵۳۱تومان
۲۱۳تومان
۳۳۶تومان
۲۴۱تومان
۲۱۳تومان
۲۴۱تومان
۲۵۰تومان
به اصفهان
۳۴۵تومان
۳۳۴تومان
۳۲۴تومان
۳۲۴تومان
۲۲۰تومان
۳۱۴تومان
۲۶۹تومان
به تبریز
۴۸۵تومان
۳۴۰تومان
۲۲۵تومان
۱۸۴تومان
۱۹۴تومان
۲۲۵تومان
۲۱۵تومان
به کیش
۲۹۳تومان
۱۱۱تومان
۱۷۳تومان
۲۱۱تومان
۲۱۷تومان
۱۹۴تومان
۲۳۸تومان
به قشم
۴۸۰تومان
۲۱۰تومان
۳۳۴تومان
۲۴۶تومان
۳۱۴تومان
۳۳۱تومان
۳۶۲تومان
به رشت
۱۸۳تومان
۲۹۳تومان
۱۸۳تومان
۲۰۶تومان
۲۰۵تومان
۲۰۹تومان
۲۰۴تومان
به بندر چابهار
۳۷۸تومان
۴۵۱تومان
۴۲۲تومان
۳۷۸تومان
۵۶۱تومان
۴۵۳تومان
۳۹۳تومان
به گرگان
۲۰۹تومان
۲۰۵تومان
۲۴۹تومان
۲۰۹تومان
۱۹۴تومان
۲۱۶تومان
۱۸۸تومان
به یزد
۳۴۳تومان
۲۳۸تومان
۲۳۸تومان
۲۵۴تومان
۲۳۸تومان
۲۳۱تومان
۲۳۱تومان