حتما برای شما هم بارها پیش‌آمده که برای کنسل کردن بلیط هواپیما دچار سردرگمی شده‌اید که جریمه کنسلی پرواز خریداری شده چقدر است؟ تا کی مهلت دارید؟ یا این که اصلا بلیت هواپیمای شما قابل بازگشت است یا خیر؟

جدول زیر میزان جریمه کنسلی بلیط هواپیما بر اساس قوانین شرکت‌های هواپیمایی داخلی را نشان می‌دهد که پس از کسر جریمه از مبلغ اصلی بلیط، باقی آن مسترد خواهد شد.

برای استرداد بلیط خریداری شده با پشتیبانی هیپوتریپ تماس حاصل فرمایید.

ایرلاینشناسه نرخی (کلاس)تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پروازتا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پروازتا ۳ ساعت قبل از پروازتا ۳۰ دقیقه قبل از پروازاز ۳۰ دقیقه قبل از پرواز به بعد
لوگو ایران‌ ایرایران ایرO, L, N, M, Q, V, Y, C, J%۳۰%۳۰%۶۰


لوگو هواپیمایی آسمان
آسمانU, W, R, X, V, M, Q, N, Y, S, O%۲۰%۲۰%۲۰%۲۰%۴۰
D, I, Z, A%۱۵%۱۵%۱۵%۱۵%۳۰
L, H, K%۳۰%۳۰%۳۰%۳۰%۶۰
B%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰
لوگو هواپیمایی ماهانماهانS, X, T, V, Q, P, R, Y, B%۱۰%۱۰%۳۰%۵۰%۵۰
L%۱۵%۱۵%۴۰%۵۰%۵۰
I%۲۰%۲۰%۴۰%۵۰%۵۰
N%۲۰%۲۰%۵۰%۷۰%۷۰
C%۳۰%۳۰%۴۰%۴۰%۷۰
U, W%۹۰%۹۰%۹۰%۹۵%۹۵
لوگو هواپیمایی تابانتابانV, Z, L, Y, E, K%۲۰%۳۰%۴۰%۵۰%۵۰
N, J%۱۰%۱۰%۳۰%۳۰%۵۰
U, H, B%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰
لوگو قشم ایرقشم ایربه غیر از N, R, K%۱۰%۳۰%۳۰%۵۰
N, R, K%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰
لوگو هواپیمایی کاسپینکاسپینJ, Z, Q, W, N, X, S, H, P%۳۰%۳۰%۵۰%۵۰%۵۰
M, O%۴۰%۴۰%۷۰%۷۰%۷۰
K%۵۰%۵۰%۸۰%۸۰%۸۰
L, V, I%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰
لوگو هواپیمایی نقتنفتهمه%۳۰%۳۰%۵۰%۶۵%۶۵
لوگو هواپیمایی تفتانتفتانهمه%۱۵%۲۵%۴۰%۵۵%۶۰
لوگو هواپیمایی زاگرسزاگرسC, J, W (CIP)%۱۵%۲۰%۳۰%۴۰%۴۰
B, D, E, S, I, T, U, A (economy)%۱۵%۲۰%۳۰%۴۰%۴۰
M, N, R (economy)%۲۵%۳۰%۴۰%۵۰%۵۰
Q, L (economy)%۳۵%۴۰%۵۰%۷۰%۷۰
H (economy)%۴۵%۵۰%۶۰%۸۰%۸۰
P, V, Y, K (economy)%۵۰%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰
ایرلاینشناسه نرخی (کلاس)تا 24 ساعت قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت به بعد
لوگو هواپیمایی آتاآتاهمه٪۲۰٪۴۰٪۵۰
ایرلاینشناسه نرخی (کلاس)از زمان صدور تا ۴ ساعت قبل پروازاز ۴ ساعت قبل پرواز به بعد
لوگو هواپیمایی معراجمعراجB, B1۴۰۰ هزار ریال۶۰۰ هزار ریال
H, H1۴۰۰ هزار ریال۵۰۰ هزار ریال
Y, Y1۵۵۰ هزار ریال۷۷۰ هزار ریال
P٪۱۰۰٪۱۰۰
ایرلاینشناسه نرخی (کلاس)از زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل از پروازتا 12 ظهر دو روز قبل از پروازتا 12 ظهر یک روز قبل از پروازتا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز به بعد
لوگو هواپیمایی ایران‌ ایر تورایران ایر تورUD, U, UP, VD, V, VP, WD, W, WP, YD, Y, YP٪۳۰٪۳۰٪۴۰٪۵۰
MD, M, MP, ND, N, NP, QD, Q, QP, RD, R, RP, SD, S, SP٪۴۰٪۴۰٪۵۰٪۶۰
HD, H, HP, KD, K, KP, LD, LP٪۶۰٪۶۰٪۷۰٪۸۰
BD, B, BP, ED, E, EP٪۱۰۰٪۱۰۰٪۱۰۰٪۱۰۰
ایرلاینشناسه نرخی (کلاس)تا ۲۴ ساعت قبل از پروازاز ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
لوگو هواپیمایی کیشکیش ایرJ, C, Y, H, V, R, D٪۲۰٪۴۰
Q, M, N, L, O٪۲۵٪۵۰

چند نکته:

۱. در هواپیمایی ماهان نرخ بلیت کودکان (CHD) معادل ۷۵ درصد نرخ بزرگسال و در سایر خطوط هوایی معادل ۵۰ درصد است.

۲. درتمامی خطوط هوایی نرخ بلیت برای نوزادان (INF) معادل ۱۰ درصد نرخ بزرگسال است.

۳. در خط هواپیمایی نفت ۲ ساعت قبل از پرواز به بعد معیار جریمه محسوب می‌شود.

* این جدول از سایت فرانگر استخراج شده است.